SZANOWNI PAŃSTWO

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, przekazujemy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych.

CO TO JEST RODO?

To unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Ten dokument ma uregulować postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie – te dane są potrzebne, np. byśmy mogli udzielić Ci wsparcia, podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Biuro Podróży Arion Touroperator Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 32, 31-128 Kraków.

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

To wszystkie informacje, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować. Zarówno Twoje imię i nazwisko, jak i numer PESEL, dane o lokalizacji czy wizerunek.

W JAKICH CELACH BĘDĄ PRZETWARZANE TWOJE DANE OSOBOWE PRZEZ ARION TOUROPERATOR?

Biuro Podróży Arion Touroperator Sp.z.o.o. potrzebuje Twoich danych przede wszystkim do tego, by zapewnić

 • realizację imprez turystycznych innych prawnie usprawiedliwionych celów i zadań z poszanowaniem praw i wolności osób powierzających BP ARION swoje dane.

W związku z powyższym wiąże się szereg innych obowiązków – rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach również będziemy przetwarzać Twoje dane.

 • pomiary statystyczne – chcemy wiedzieć ile osób odwiedza naszą stronę,

 • marketing – chcemy lepiej dopasowywać reklamy do Państwa oczekiwań

Wykorzystujemy je również, by przekazać Ci naszą ofertę – jest to tzw. cel marketingowy. Do kontaktu z Tobą, wykorzystujemy dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – adres e-mail oraz telefon.

Jeśli jednak nie chcesz otrzymywać wiadomości z naszą ofertą możesz zgłosić sprzeciw – odpowiadając na maila z otrzymaną ofertą. Brak odpowiedzi skutkował będzie domniemaniem dalszego wyrażania zgody na otrzymywanie ofert.

Biuro Podróży Arion Touroperator interpretuje brak informacji o żądaniu usunięcia danych, jako zgodę na dalsze ich przetwarzanie.

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC ARION TOUROPERATOR W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH?

Przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez BP ARION; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja imprez turystycznych, zawarcie umowy z BP ARION oraz innych prawnie usprawiedliwionych zadań i celów. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a także po tym okresie w celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym BP ARION zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Biuro Podróży Arion Touroperator Sp.z.o.o. przekazuje dane tylko w zakresie niezbędnym do organizacji wykupionej imprezy turystycznej realizowanej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Biurze Podróży Arion Touroperator Sp.z.o.o. możliwy jest kontakt z Administratorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę administratordanych@arion.pl.

Ponadto kontakt z Biurem Podróży Arion Touroperator możliwy jest:

 • w Biurze BP Arion,
 • telefonicznie (12 632 01 50),
 • listownie – na adres korespondencyjny BP Arion Touroperator: ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków z dopiskiem RODO.

Z poważaniem

Zespół Biura Podróży Arion Touroperator

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych